Terms & Conditions

Algemene voorwaarden Ewi4Drones

1       DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Wijzigingsdatum:         10-06-2020

Opdrachtnemer:          Ewi4Drones

Opdrachtgever:           De wederpartij van Opdrachtnemer

Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Ewi4Drones te bepalen werkzaamheden of software en/of hardware leveringen die door de Ewi4Drones geleverd moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

2       ALGEMEEN

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Ewi4Drones en Opdrachtgever(s), waarop Ewi4Drones deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Ewi4Drones, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

3       OFFERTES

 1. Offertes van Ewi4Drones zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten  alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 3. De door Ewi4Drones gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 4. Ewi4Drones is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Ewi4Drones er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ewi4Drones anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ewi4Drones niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4       TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

Opdrachtgever verstrekt Ewi4Drones tijdig alle documenten, informatie en contacten, goedkeuringen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

5       UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Ewi4Drones voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Ewi4Drones het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit uitsluitend met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. Ewi4Drones aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. Ewi4Drones is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
 5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Ewi4Drones de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Als door Ewi4Drones of door Ewi4Drones ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6       WIJZING VAN OPDRACHT

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen  tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Ewi4Drones de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. Ewi4Drones mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 3. In afwijking van lid 1. brengt Ewi4Drones geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Ewi4Drones kunnen worden toegerekend.

7       CONTRACTDUUR, UITVOERINGTERMIJN

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij in de offerte schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever Ewi4Drones dus schriftelijk in gebreke stellen.
 3. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

8       TARIEVEN

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Ewi4Drones zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
 2. In het tarief van Ewi4Drones zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Eventuele reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte.
 3. Bij alle offertes brengt Ewi4Drones alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met Opdrachtgever.
 4. Prijzen van geleverde software en Onderhoud en Ondersteuning worden in de offerte gespecificeerd.
 5. Bedragen zijn exclusief BTW.
 6. Als Ewi4Drones met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is Ewi4Drones niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 7. Ewi4Drones mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 8. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Ewi4Drones de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 9. Ewi4Drones zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief,  inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 10. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door Ewi4Drones geplande verhoging van meer dan het maximaal door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorafgaande jaar, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Ewi4Drones genoemde ingangsdatum van de verhoging.
 11. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

9       BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling moet binnen twee weken (14 dagen) na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. Ewi4Drones behoud zicht het recht voor de betalingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen en zulks bij de Kamer van Koophandel te deponeren.
 2. Bij verlengingen van onderhouds- en ondersteuning contracten van geleverde software en/of hardware dient de betaling van de verschuldigde kosten vóór het verstrijken van de verlenging ingangsdatum voldaan te zijn.
 3. Voor Cloud diensten en cloud based solutions dient de betaling van de verschuldigde kosten vóór aanvangsdatum en of ingangsdatum van de cloud diensten en/of cloud based solutions voldaan te zijn.
 4. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Ewi4Drones het recht 2% rente te berekenen. Ewi4Drones berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald.
 5. Ewi4Drones heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ewi4Drones kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ewi4Drones kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Ewi4Drones op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 8. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

10   EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Ewi4Drones geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Ewi4Drones totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever Ewi4Drones daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
 5. De door Ewi4Drones geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Wil Ewi4Drones zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Ewi4Drones – of door deze aan te wijzen derden-  om alle locaties waar de eigendommen van Ewi4Drones zich bevinden te betreden  om deze zaken terug te nemen.
 7. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

11   ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee maanden na factuurdatum en uiterlijk binnen drie maanden na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Ewi4Drones. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Ewi4Drones er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht Ewi4Drones de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Ewi4Drones aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.
 4. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

12   OPZEGGING

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ewi4Drones, zal Ewi4Drones in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ewi4Drones extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ewi4Drones anders aangeeft.
 2. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

13   OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Ewi4Drones is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ewi4Drones ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Ewi4Drones kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Ewi4Drones bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ewi4Drones kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ewi4Drones op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ewi4Drones de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Ewi4Drones tot opschorting of ontbinding overgaat, worden de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan afgehandeld volgens normale schaderegels van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Ewi4Drones gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ewi4Drones gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

14   TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. Als Ewi4Drones aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag Ewi4Drones de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

15   AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Ewi4Drones een inspanningsverplichting. Indien Ewi4Drones aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Ewi4Drones is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Ewi4Drones is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Ewi4Drones is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ewi4Drones aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ewi4Drones toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ewi4Drones is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Als Ewi4Drones aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van Ewi4Drones in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Ewi4Drones of zijn leidinggevenden en ondergeschikten.
 6. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever. Ewi4Drones is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wijzigingen die de software en/of hardware leveranciers doorvoeren in relatie tot hun producten en/of diensten waaronder maar niet gelimiteerd tot gebruikersvoorwaarden, licentie voorwaarden, End-of-Live (EOL)/End-of-Sales, End-of-Support, support voorwaarden, et cetera.

16   VRIJWARINGEN

Opdrachtgever vrijwaart Ewi4Drones voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ewi4Drones toerekenbaar is. Indien Ewi4Drones uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ewi4Drones zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ewi4Drones, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ewi4Drones en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

17   OVERMACHT

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 3. Ewi4Drones heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Is Ewi4Drones op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

18   GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet Ewi4Drones volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

19   INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Ewi4Drones behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ewi4Drones heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

20   GESCHILLEN

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende  overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

21   TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht tussen Ewi4Drones en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

22   WIJZIGINGEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

Privacy verklaring Ewi4Drones

De privacy van onze klanten en partners is belangrijk voor Ewi4Drones. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en zullen alles wat redelijkerwijs mogelijk is aan er aan doen deze te beschermen. Deze privacy verklaring geeft een overzicht welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van ons producten en diensten afneemt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we informatie deze gebruiken.

ONZE DIENSTEN

Wij leveren drone operatie diensten, software en hardware van leveranciers, advies diensten, installatie en implementatie diensten, trainingen en educatie en support diensten. Deze privacy verklaring is van toepassing op deze diensten.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke producten en diensten te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens worden direct door u verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of een offerte aanvraagt. Wanneer u een account of een offerte aanvraagt verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • E-mailadres;
 • Vaste en mobiel telefoonnummer;
 • Zakelijke adres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsonderdeel;
 • Functie;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer, KvK nummer en BTW nummer;

RPAS OPERATIES

Voor het vliegen boven aaneengesloten bebouwing wordt het volgende in acht genomen. Onderstaande punten worden ook vermeld in het vluchtplan respectievelijk de vluchtopdracht:

 • Minimaal 7 (zeven) weken vooraf wordt de betreffende gemeente en de overheid ingelicht over de uit te voeren vlucht. Tevens worden aan beide instellingen het vluchtplan, de vluchtopdracht en de risico analyse verstrekt. (de gemeente zal de voorgenomen vlucht publiceren.)
 • Minimaal 6 (zes) weken van te voren worden de bewoners ingelicht over de uit te voeren vlucht. Bewoners krijgen zo ook de gelegenheid om eventueel bezwaar in te dienen.
 • Minimaal 4 (vier) weken van te voren vindt er een informatie bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokken bewoners volledig ingelicht over de uit te voeren vlucht. Hierbij wordt onder meer het volgende gemeld:

Ewi4Drones Aerial Services mag persoonsgegevens verwerken op gronde van het voldoen aan een overeenkomst met klanten. Foto’s van personen kunnen in bepaalde gevallen echter vallen onder de categorie biometrische gegevens en zijn in dat geval bijzondere persoonsgegevens. Hier gelden andere regels voor. Het voldoen aan een overeenkomst is in dat geval niet voldoende reden om deze gegevens te mogen verwerken.

Ewi4Drones Aerial Services kan gebruik maken van overeenkomsten met zowel de eigenaar van het gebouw als de gebruiker van het gebouw waarin toestemming gegeven wordt dat afbeeldingen waarop persoonsgegevens te zien zijn, verwerkt mogen worden. Toestemming is in alle gevallen gegronde reden om persoonsgegevens te mogen verwerken. Het gebruik van een controlled ground area voorkomt dat onbevoegde mensen zich in het vlieggebied begeven. Hiermee wordt ook het risico dat mensen tegen hun wil (hoewel onbedoeld) gefotografeerd worden.

Op elke gemaakte foto kan een blurringstool gebruikt worden om ramen, gezichten, kentekens en andere persoonsgegevens onherkenbaar te maken. Echter valt het verwijderen van persoonsgegevens ook onder de verwerking van persoonsgegevens. Hierom is alsnog een gegronde reden nodig om deze persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard hebben de bewoners het recht om (beperkte) inzage in de gemaakte beelden te krijgen.

DERDE PARTIJEN

We wisselen ook informatie uit met accountants en boekhouders en derde partijen zoals partners waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name leveranciers van software en hardware, distributeurs die deze leveranciers vertegenwoordigen.

COOKIE POLICY

Wij maken gebruik van cookies op onze website uitsluitend ter verbetering van de gebruikers ervaring. Wij delen de Informatie die daarbij verzameld wordt niet met derden . Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren.  U kunt uw cookie voorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om genoemde producten en diensten van uw keuze te leveren.

COMMUNICATIE

We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om uw account te bevestigen, support op de producten en diensten die wij leveren en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken en evenementen.

MARKETING

We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media informeren over onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend). U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met Ewi4Drones via om dit voor u te doen.

VEILIGHEID, BEVEILIGING EN GESCHILLEN

We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie en/of justitie).

SUPPORT

Indien u support verzoeken indient betreffende één van onze producten of diensten, bestaat er een kans dat we persoonsgegevens, zoals uw naam, klant ID etc. moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe opslagomgeving overbrengen.

UITVOERING BEDRIJFSPROCESSEN EN INTERN MANAGEMENT 

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, bedrijfsverzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

DELEN VAN UW GEGEVENS

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers en distributeurs en andere partners, afhankelijk van de producten en diensten die u van ons afneemt. We delen uw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partnerdiensten.
 • Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het kunnen verlenen van support en het met u kunnen communiceren in relatie tot onze diensten;
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Bijvoorbeeld wanneer een factuur niet wordt voldaan kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van bijvoorbeeld voor opslag media, administratie, marketing en het voorkomen van fraude. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Voor hosting en support worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland. Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG. Als u meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze ServiceDesk.

BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien u uw account gedurende 6 maanden niet gebruikt, wordt deze verwijderd. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw accountinformatie bijvoorbeeld om je over onze producten en diensten te informeren. Indien u uw account wilt opzeggen kunt u contact opnemen met de Ewi4Drones via . Na opzegging worden uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Via uw persoonlijke account kun je je persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd in de instellingen van uw account kiezen of u al dan niet nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen. Hoe deze persoonsgegevens door u beheerd kan worden, is afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt. Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met Ewi4Drones via . We reageren binnen 5 werkdagen dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

WETTELIJKE GRONDSLAG

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

VRAGEN EN KLACHTEN

Bij vragen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met Ewi4Drones via . U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT

Ewi4Drones is gevestigd te Zevenaar, Bachstraat 33,  6904 HK, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 78153840, alwaar de beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens plaatsvinden, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

CONTACT INFO

Erwin Wigman

+31 651543028

Bachstraat 33
6904 HK Zevenaar

Compliance verklaring Ewi4Drones

Ewi4Drones, diens werknemers en/of (sub)contractors, hierna te noemen “Ewi4Drones”, zullen:

 • … te allen tijde zorg dragen voor een deugdelijke actieve beveiliging van haar computer apparatuur en IT infrastructuur, inclusief maar niet beperkt tot up-to-date antivirus, (persoonlijke) firewall, Intrusion Prevention System, anti-malware, de meest recente patches en daar mogelijk gebruik maken van beveiligde email communicatie en beveiligde bestandsuitwisseling.
 • … te allen tijde onthouden van het bezigen van activiteiten die de databescherming, de algemene belangen en reputatie van Ewi4Drones en diens partners en/of klanten op enerlei wijze zouden kunnen schaden, en maximale inspanningen leveren om verlies van data van Ewi4Drones en/of diens partners en/of klanten te voorkomen. In dat kader zal Ewi4Drones zich confirmeren aan de gedragscodes, huisregels, kleding voorschriften en andere relevante regels van Ewi4Drones en/of diens partners en/of klanten en deze strikt naleven.
 • … te allen tijde de bescherming van internationaal verkondigde mensenrechten actief ondersteunen, uitdragen en naar handelen. Dit omvat maar is niet beperkt tot de fundamentele mensenrechten, sociale gerechtigheid en de culturele diversiteit. Ewi4Drones zal zich niet inlaten met activiteiten zoals discriminatie in welke vorm dan ook, kinderarbeid of gedwongen tewerkstelling.
 • … zich te allen tijde onthouden van onethisch gedrag, waaronder afpersing en omkoping, en zich ervoor inzetten om alle vormen van corruptie te voorkomen. Enige vorm van compensatie, beloning, giften of andere voordelen die enige invloed kan hebben op besluitvorming of beeldvorming van Ewi4Drones en/of diens partners en/of klanten  is strikt verboden.
 • … zich te allen tijde maximaal inspannen om de leefomgeving en het milieu te beschermen. Ewi4Drones zal er maximaal naar streven om producten en materialen te recyclen, her-gebruiken of opknappen. Ewi4Drones zal zich maximaal inspannen voor het beperken van het uitprinten van documenten en daar waar mogelijk milieu ontlastend papier te gebruiken, alsmede het beperken van gebruik van water, energie en het produceren van afval.